Nejčastější dotazy 2 - FAQ

5. Fungují slovníky i na počítačové síti? Jak probíhá instalace?
Slovníky Lingea Lexicon 5 lze provozovat na síti, kdy jsou aplikace i data slovníků nainstalovány na serveru a uživatelské stanice z něj slovníky pouze spouštějí. Pro instalaci na klientská PC je možné použít tzv. síťovou instalaci neboli bezobslužný program, což je skript, který se vloží do startovacího profilu klientského PC (při spuštění zapíše potřebné informace do registrů a nainstaluje např. zástupce aplikace). 
Instalace slovníků na server:
Jednotlivé slovníky postupně nainstalujte do sdílené složky na server, v okně instalace zvolte typ Instalace na server.
Do podadresáře data/ nakopírujte námi zaslaný aktivační klíč, který zpřístupní zakoupené varianty slovníků.
Instalace na klientské stanice:
Instalace se provádí spuštěním programu netinst.exe na klientském PC. Program se standardně nacházi na serveru v podadresáři syst/Netinst.exe zaregistruje stanici na serveru, připojí všechny slovníky, nainstaluje dostupné pluginy a vytvoří zástupce na Ploše i v nabídce Start.

6. Kde najdu popis ovládání slovníku?
Slovník je vybaven nápovědou (F1 nebo  vpravo nahoře), zde najdete všechny důležité informace. Se všemi funkcemi se nejrychleji seznámíte pomocí videoprezentací na stránkách lingea.cz. Podívejte se.

7. Jaký je rozdíl mezi heslem, významem a překladem?

xPřeložené heslo může mít několik významů (např. run přeloženo ve smyslu 1. běžet 2. řídit...) a jednotlivé významy mohou mít několik překladů (např. v prvním významu má heslo run dva překlady - běžet, utíkat). Významy jsou řazeny podle frekvence. V okně s překlady hesla najdete také výslovnost, morfologické informace a příklady. Kromě nich se v záložkách zobrazují i odvozená slova s heslem související:   
  - Významy: synonyma a antonyma, tematické okruhy (lekce)
  - Tvary: odvozená slova (předpony, přípony, frázová slovesa)
  Kolokace: složeniny či slovní spojení
  - Okolí: abecední okolí hesla
Způsob zobrazení seznamů příbuzných slov lze nastavit v okně Možnosti programu (ikona klíče vpravo nahoře) - Odkazy. 

8. Jak zobrazím informace o tvarosloví daného hesla (tabulky skloňování, časování)?
xTvaroslovné tabulky vyhledaného hesla zobrazíte stiskem klávesy F7 nebo kliknutím na ikonu s klíčkem (vpravo od hesla nebo dole na liště). Je-li tato položka menu neaktivní (tzv. zašeděná), dané heslo tvaroslovnou tabulku nemá. Tabulky tvarosloví obsahují přehled všech morfologicky příbuzných tvarů daného slova. Zjistíte, jak se dané sloveso časuje, jak se podstatné nebo přídavné jméno skloňuje nebo jak se správně stupňují příslovce. Dozvíte se i názvy jednotlivých časů, typ zájmen a číslovek. U sloves jsou uvedené celé tvary v zadaném čase a způsobu včetně osobních zájmen a případných pomocných sloves.

9. Jakou odbornou slovní zásobu najdu v Lexiconu?
Lexicon obsahuje řadu odborných termínů a frází, jejich počet závisí na tom, kterou verzi slovníku máte. Nejbohatší slovní zásobu obecně má slovník Platinum, dále jsou k dispozici také slovníky odborné (ekonomický, technický), které se speciálně zaměřují na slovní zásobu, obraty, slovní spojení z daného oboru. Odborné termíny jsou označeny pomocí oborových příznaků (např. ekon., mat., výp., hud., ling. ap). Uvedeny jsou také příznaky stylové (hovor., kniž., přen. vulg. ap.). Hesla z konkrétního oboru můžete také přímo zobrazit s použitím rozšířeného hledání (CTRL+G). Tabulku používaných zkratek a další informace najdete zde

10. V Okně překladů se mi zobrazují informace, jako Vtqqn, ... Jaký mají význam? 
Jednotlivé významy naleznete v níže uvedené tabulce:
Zkratka Význam Překlad
N noun = substantivum podstatné jméno
Adj adjektivum přídavné jméno
Pron pronomen zájmeno
Num numerale číslovka
V verbum sloveso
Vt verbum tranzitivum přechodné sloveso
Vi verbum intranzitivum nepřechodné sloveso
Adv adverbium příslovce
Prep prepozice předložka
Konj konjunkce spojka
Part partikule částice
Int interjekce citoslovce
f femininum ženský rod
m maskulinum mužský rod
n neutrum střední rod
inv invariant nesklonný tvar slova
qqn quelqu'un (ně)kdo (ve valencích)
qqch quelque chose (ně)co (ve valencich)

Přehled všech zkratek pro konkrétní jazyky najdete zde: angličtinaněmčinafrancouzština španělština.

11. Mohu si nainstalovat slovník i na druhý počítač? 
Ano, v rámci jedné licence můžete mít slovník nainstalovaný na dvou svých počítačích (např. stolní PC a notebook).

12. Jak mám aktivovat slovník? Kde najdu podrobný postup aktivace?
Doporučujeme používat automatickou aktivaci, která je jednodušší a rychlejší, předpokládá však připojení k internetu. Okénko s výzvou k aktivaci se objevuje při každém spuštění Lexiconu, v okne O programu stačí kliknout na volbu Aktivovat, zvolit v nabídce konkrétní slovník, zadat klíč a svoje přihlašovací údaje do Centra stahování a aktivací (nebo jen svůj mail). Po dokončené aktivaci obdržíte potvrzující e-mail. Podrobný postup najdete zde.      

13. Jak poznám, že je slovník správně aktivovaný?
a
To je velmi jednoduché. Stačí zobrazit okno System information (v Lexiconu klikněte vpravo nahoře na modré informační "i" a poté v okně O programu vpravo nahoře ještě na zelené informační "i"). V něm jje seznam všech nainstalovaných slovníků. Pokud je u slovník napsáno OK1, je slovník správně aktivovaný. Pokud je tam text Trial xx (např. Trial 29), znamená to, že máte nainstalovanou zkušební verzi, která není aktivovaná a bude fungovat ještě xx dní. Na obrázku je příklad uživatele, který má nainstalované dva slovníky, anglický a ruský. Anglický slovník (ENCS) je v pořádku aktivovaný, ruský slovník zatím aktivovaný není, jedná se o tr a bude fungovat jako trial verze ještě 29 dní.

14. Kam se obrátit v případě dotazů ke slovníku?
Při řešení konkrétních situací (slovník nefunguje, nezobrazuje se překladový slovník, nedaří se aktivace slovníku) ověřte, zda máte nainstalovanou nejnovější verzi Lexiconu 5 (ver. 5.1.0.5, k dispozici ke stažení v Centru stahování a aktivací, sekce KE STAŽENÍ). Další rady a postupy k řešení nalezete v nejčastějších dotazech podle svého operačního systému - WindowsLinuxMac OS X. V případě, že se Vám problém nepodaří odstranit, kontaktujte naši technickou podporu

...zpět na nejčastější dotazy 1