abyste X * aby jste

Pozor na nespisovné tvary typu *aby jsi, *aby jsme, *aby jste, *kdyby jsi, *by jsi ap. V psaných textech jsou velice rozšířené pravděpodobně z důvodu přehnané snahy o jazykovou správnost a spisovnost (řadíme je k tzv. hyperkorektním tvarům). Náležité podoby jsou však abys, abychom, abyste, kdybys, bys atd.:
Nebylo by to krásné, kdybychom už nikdy nemuseli pracovat? (nikoli kdyby jsme) Co bys udělal, abyste vyhráli? (nikoli by jsi ani aby jste)

Pozor si musíme dávat nejen na pravopis, ale také na tvar 1. os. mn. č.:
ačkoli v mluvené češtině převažuje podoba *abysme, *kdybysme, *bysme, je stále hodnocena jako nespisovná, a proto bychom zejména v psaných textech a oficiálních projevech měli používat spisovné *abychom, *kdybychom, *bychom.

Jakoby vs. jako by
Tvar jako by znamená jako kdyby; použijeme-li ho ve větě, vyjadřujeme, jaké se nám něco jeví:
Připadalo mi, jako by se čas zastavil. = podmiňovací tvar zastavil by se
Tvar jakoby nevytváří podmiňovací způsob, ale k následujícímu slovu či následujícím slovům neurčitě přirovnává:
Je to projev jakoby z jiného světa. = není doopravdy z jiného světa, ale působí tak
Jakoby naznačuje zdánlivost slova či slov po něm následujících (Dělal jakoby nic). Jako by se pojí jen s činným příčestím, které je součástí tvaru podmiňovacího způsobu (Jako by starosta zapomněl na povodně).

 

Více na stránkách www.nechybujte.cz/gramatika-cestiny