Císař Augustus - 2000. výročí úmrtí

19. srpna uplyne 2000 let od úmrtí jednoho z největších mužů starověku – římského císaře a politika Oktaviána Augusta.
Augustus (23. září 63 př. n. l. – 19. srpna 14 n. l. ), známý také jako Gaius lulius Caesar Octavianus, první císař římské říše a zakladatel římského impéria, vládl celých 41 let. Zasloužil se o nastolení dlouhého období míru a prosperity, které trvalo téměř 200 let.

Mladý Octavius byl adoptován svým prastrýcem Gaiem Juliem Caesarem. Po jeho zavraždění v roce 44 př. n. l. vstoupil do politiky. Podařilo se mu ukončit občanskou válku, uzavřít mír se sousedy, zejména s Partskou říší na východě, a získat si podporu legií i vlivných lidí v Římě. Započala dlouhá etapa prosperity nazývaná Pax Romana, tzv. „římský mír“. Tato změna znamenala počátek zcela nové epochy římských dějin. Nastolení a udržení míru mu získalo nesmírný obdiv a úctu.

Po svém vítězství Octavianus formálně obnovil republiku a přenechal vládu římskému senátu. Ve skutečnosti to byl ale on, kdo měl v politice rozhodující slovo. Na rozdíl od Caesara nebo Sully neuznával diktaturu, nýbrž změnil římskou formu vlády z republiky v monarchii.

Během více než dvou staletí „římského míru“ se sice stále na hranicích bojovalo, uvnitř však říše vzkvétala; mimo jiné díky mnoha dobře promyšleným reformám. Na druhou stranu vládla v tomto období i řada nepříliš schopných císařů - ani ti však celkový vnitřní mír neohrozili. Teprve syn Marca Aurelia Commodus vyvolal svými nerozvážnostmi řadu spiknutí a období Pax Romana skončilo.

Měsíc Sextilis (srpen) byl na Augustovu počest oficiálně přejmenován na August. V češtině se sice toto pojmenování neujalo, ale najdete je ve slovenštině (august), angličtině (August), němčině (August), italštině (agosto), maďarštině (augusztus), turečtině (ağustos), nizozemštině (augustus)…

Zdroj: wikipedia