Portál o češtině www.nechybujte.cz rozšířený a v novém kabátu

Společnost LINGEA výrazně rozšířila a pozměnila podobu internetového portálu o češtině nechybujte.cz. Kromě Slovníku současné češtiny, Pravidel českého pravopisu, Slovníku českých synonym a nástroje pro doplnění diakritiky je nově součástí i Gramatika češtiny. Tento oddíl obsahuje současná jazyková pravidla, která se v češtině ustalovala přirozeným procesem bezmála tisíc let. Jasné a stručné zpracování pomůže najít i ty nejzáludnější gramatické jevy naší mateřštiny. Jsou zde podrobné informace o hláskosloví, morfologii a syntaxi. Nová grafická podoba portálu umožňuje rychlou orientaci v příjemném prostředí.

Jedná se o první portál tohoto druhu, jenž v Česku vznikl. Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 16 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Jeho smyslem je usnadnit uživatelům češtiny vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení jazykové kultury, vzdělanosti i čtenářské gramotnosti žáků. Portál je veřejnosti k dispozici zdarma.
 

nechybujte.cz

 

Slovník současné češtiny

Obsah:
- 70 000 hesel, 85 000 významů, 192 000 příkladů a idiomů, skutečně aktuální slovní zásoba
- tvaroslovné informace, výslovnost u problematických slov
- běžná slovní zásoba, odborné a cizí výrazy, slova hovorová i nespisovná

Jediný současný a aktuální český výkladový slovník, který reaguje na proměny jazyka v posledních desetiletích. Popisuje aktuální slovní zásobu a jazyk vůbec, podává informace o významech slov, o jejich pravopisu, tvarosloví a stylové charakteristice. Kromě nejběžnějších slov, která dnes a denně slyšíme a používáme, v něm naleznete i množství cizích výrazů a frekventovaných termínů z nejrůznějších oborů, slova označující nové jevy (audiokniha, babybox, sudoku ap.) či související s moderním životním stylem (emo, mamahotel ap.), a také výrazy nespisovné, včetně zhrubělých a vulgárních. Podstatnou část slovníku tvoří běžná slovní zásoba. Přestože jsou tato slova srozumitelná většině mluvčích, stává se, že u nich máme chybně zafixované významy a zejména vazby. Slovník současné češtiny si proto klade za cíl napomoci výstižnému vyjadřování a přesnému porozumění.

Je určen nejen studentům, ale všem, kteří pracují s texty. Starší generaci také pomůže snadněji se orientovat v moderní mluvě. Jiný dostatečně velký a aktuální výkladový slovník češtiny neexistuje ani na světové síti ani v knižní podobě.

 

 

Hesla jsou členěna do významových řad podle frekvence a jsou také důsledně opatřena příznaky (hovor., přen., zdrob., ling., hist., práv., med., ekon., výp., tech., fyz., chem., voj., potrav., geogr. ) 

 

Slovník českých synonym a antonym

Obsah: 64 000 hesel, 95 000 významů, 215 000 synonym, 48 000 antonym.

Nejobsáhlejší a nejmodernější slovník svého druhu u nás. Dokazuje bohatost češtiny a pomáhá uživatelům vyvarovat se nadužívání módních cizích slov (implementovat, virtuální). Dokáže zpestřit a obohatit individuální slovní zásobu o mnoho zajímavých, ale i neotřelých synonym či antonym. Výsledky jsou členěny do významových řad podle frekvence. Jsou opatřeny stylovými příznaky a doplněny o rozlišující poznámky.

Slovník je určen redaktorům, překladatelům i studentům, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu či vyhledat formální varianty jednoho významu.

 

Pravidla českého pravopisu

Obsah:
- 65 000 hesel, aktuální slovní zásoba včetně nejnovějších slov, zeměpisné názvy
- tvaroslovné informace u každého hesla, naznačení dělení slov, řada příkladů
- Dodatek MŠMT ČR zapracovaný přímo do hesláře

Úkolem pravidel českého pravopisu je pomoci uživateli jazyka tam, kde si není jist způsobem zápisu slova. Jednotný způsob zápisu spisovného jazyka je též podmínkou pro porozumění textu. V posledních desetiletích se naše slovní zásoba obohatila o řadu nových slov (cappuccino, e-mailovat, lasagne, scrabble, on-line), avšak ve stávajících publikacích tato slova chyběla. V nových Pravidlech Lingea je najdete, včetně více informací (zvl. tvaroslovného rázu). Součástí hesláře jsou naznačená dělení slova, podrobné tvaroslovné informace, užitečné příklady a zkratky. Kapitoly pojednávající o jednotlivých pravopisných jevech obsahují také velké množství příkladů.

Výhodou Pravidel je to, že Dodatek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je zapracován přímo do hesláře, takže si nemusíte složitě dohledávat, jestli vámi preferovaná pravopisná podoba je také správná (např. bonbon i bonbón, kurziva i kurzíva, alkoholismus i alkoholizmus). Jejich menší školní verze navíc získala doložku MŠMT.

  

  

 

 

Gramatika současné češtiny

Jejími jmenovateli jsou stručnost, přehlednost, praktičnost a aktuálnost. Snažili jsme se vše formulovat srozumitelně a pokud možno čtivě. Jednotlivé gramatické jevy shrnuty do tabulek a doplněny názornými příklady. Orientace v textu je usnadněna stručným obsahem kapitol. Možnosti praktického využití rozšiřují i bonusové pasáže, které upozorňují na zapeklité pravopisné úkazy. Jedná se například o kapitolu zabývající se shodou přísudku s podmětem.

Zvýšená pozornost je věnována problematickým jevům současné češtiny. Naleznete zde například rozsáhlou pasáž věnovanou skloňování českých podstatných jmen, především začleňování stále rostoucího počtu cizích a přejatých slov do českého deklinačního systému nebo důkladný popis problematiky tvorby slovesných tvarů. Gramatiku ocení studenti, ale také zaměstnanci ve firmách či na úřadech při každodenní komunikaci. 

 

Nástroje

Najdete zde užitečný nástroj na doplnění diakritiky, pomocí kterého si můžete nechat automaticky doplnit háčky a čárky do svého textu.

Do okna vložte text, do kterého chcete doplnit diakritiku. Po stisknutí tlačítka DOPLNIT se diakritická znaménka automaticky doplní. Sporné případy zůstanou červeně podbarveny. Po kliknutí na označené slovo se vám otevře nabídka možných variant, zvolenou formu potvrdíte kliknutím na ni. Výsledný text můžete dále editovat a poté vložit zpět do původního dokumentu.