Gramatika, tvarosloví a lekce on-line

On-line slovníky Lingea nejsou pouze samotná hesla, překlady a příklady. Zajímavým doplňkem jsou i přehledy gramatiky, tvarosloví a tematická slovní zásoba. S jejich pomocí si můžete ověřovat správné časování a skloňování, použití předložek či si zopakovat slovíčka z dané tematické lekce. To vše je k dispozici zdarma na https://slovniky.lingea.cz

Gramatika
Přehled gramatiky daného jazyka je členěn do několika kapitol podle slovních druhů. Jejich seznam máte uveden ve formě stromu v bočním okně. Po kliknutí na název příslušné podkapitoly se v okně hesla zobrazí její obsah.

Tvarosloví
Tabulky tvarosloví obsahují přehled všech morfologicky příbuzných tvarů daného slova. Zajímá-li vás, jak se dané sloveso časuje, jak se podstatné nebo přídavné jméno skloňuje či jak se správně stupňují příslovce, budou vám tyto tabulky dobrým pomocníkem. Najdete zde navíc názvy jednotlivých časů, typy zájmen a číslovek či rodů podstatných jmen. U sloves jsou uvedeny celé tvary v daném čase a způsobu i s osobními zájmeny a případnými pomocnými slovesy.

Dialog tabulek vyvoláte kliknutím na ikonu trojúhelníku za slovem. Je přehledně členěn podle slovních druhů a v jejich rámci podle dalších celků, např. přítomné, minulé a budoucí časy u anglických sloves, aktivní a pasivní tvary u francouzských sloves či tvary bez členu a po členech u německých přídavných jmen. Patří-li slovo k více slovním druhům, přepnete si je jednoduše kliknutím na odpovídající ikonku za slovem. 

tabulka skloňování